Ethiek

Ethiek, normen en waarden van BowNed zijn grotendeels gebaseerd op de omschrijving van Centrum voor Ethiek en Gezondheid:
Ethiek is nadenken over goed handelen. Centraal staat de vraag naar wat goed is om te doen in concrete situaties. Want overal waar mensen samen leven en samen werken komt de vraag op naar hoe dat dan op een goede manier mogelijk is.
In een notendop geeft dit aan dat aan ethiek twee kenmerken te onderscheiden zijn. Allereerst wordt er nagedacht en gesproken met de cliënt en gediscussieerd met collega’s. Dat nadenken, dat praten, dat wikken en dat wegen heeft altijd betrekking op het vormgeven aan de praktijk van het leven. Dat is het tweede kenmerk van ethiek: praktische vragen vormen het startpunt.

Ethiek gaat over moraal. Moraal vormt de neerslag van wat in een bepaalde gemeenschap als vanzelfsprekend gedrag is aanvaard. Het is de uiting van een wijze van samenleven of samen werken die in die gemeenschap gewoon is en waarin haar waarden en normen worden weerspiegeld.
Waarden zijn uitgangspunten voor ons handelen; het zijn de idealen van goed leven die we in ons gedrag na willen streven. Normen zijn geënt op die waarden en vormen als het ware de spelregels van het samenleven en samenwerken. Ze geven de richting aan voor goed gedrag.
In de zorg vinden wij het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat therapeuten cliënten informeren over wat er met hen aan de hand is. Dat is een norm die voortkomt uit de waarde of ideaal van autonomie.
We vinden het waardevol dat mensen zelf hun leven naar eigen inzicht inrichten, dus ook zelf beslissen of ze een behandeling aangaan of niet. Om het ideaal van autonomie te realiseren is goed informeren van patiënten een voorwaarde. Dat komt tot uitdrukking in verschillende normen waar zorgprofessionals zich aan te houden hebben. Er is bijvoorbeeld een informatieplicht (over de diagnose, de prognose, de behandelmogelijkheden) en er moet toestemming voor behandeling worden gevraagd. Dat minimum is ook vastgelegd in een wet: de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Bowentherapie is een therapeutische benadering voor gezondheid, herstel en preventie waarbij behandelaars hun handen gebruiken (manuele therapie) voor de toepassing van van de Bowen Techniek voor het behouden of herstel van de lichaamsbalans teneinde het fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele welzijn van hun cliënten te bevorderen.
De bowentherapeut behandelt de cliënt op een integere, oprechte en betrokken wijze binnen de grenzen van zijn eigen handelingscompetenties.
De bowentherapeut treedt adequaat op bij incidenten die hij waarneemt of meent waar te nemen en volgt daarbij de wettelijke kaders van onder andere de “meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”en “veilig incident melden".