Klachtenreglement BowNed

Binnen de opleiding waarbij meerdere docenten en studenten zijn betrokken bestaat de kans op onvrede of onenigheid van welke aard dan ook. BowNed gaat ervan uit dat in geval van onenigheid de communicatie vanuit wederzijds respect zal plaatsvinden. In geval van een klacht zal de eerst stap in het proces zijn om de betrokkene rechtstreeks te benaderen en te trachten de onvrede onderling op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie. Als de klager het wenst kan hij of zij worden bijgestaan door de vertrouwenspersoon.

 

Artikel 1: Definities
1. Opleider: BowNed, Centrum voor Bowen Nederland en België (verder te noemen: BowNed) gevestigd te Leeuwarden;

 1. Bestuur: bestuur vanBowNed
  3. Klager: een deelnemer aan een opleiding of bijscholing.
  4. Klacht: een uiting van onvrede of teleurstelling van een student met betrekking tot de opleiding, op het vlak van inhoud van de opleiding, de begeleiding of de wijze van doceren. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen; de klager dient dergelijke klachten in bij de examencommissie.
 2. Klachtencommissie: externe leden die voor de opleiding de klachten in behandeling nemen.

 

Artikel 2: Samenstelling van de klachtencommissie (onder voorbehoud definitieve toezegging)

 • J. Kuperus (onderwijscoördinator ROC)
 • S. Vermeulen (senior-visiteur, oud-bestuurder beroepsvereniging)
 • vacature

De leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een periode van een jaar en zijn terstond herbenoembaar. De leden kunnen met een aanzegtermijn van 2 maanden ontslag nemen.

 

De klachtencommissie geeft advies aan het bestuur over:

 1. de (on)gegrondheid van de klacht;
 2. Het nemen van maatregelen;

De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken, die zij in die hoedanigheid vernemen.

 

Artikel 3: Klachtenprocedure

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie (info@bowned.nl). Indiening geschied binnen 3 maanden na de gedraging of beslissing van onvrede.
 2. De klacht bevat in ieder geval de naam van de klager, de naam van de aangeklaagde, de dagtekening, een omschrijving van de klacht en eventuele documenten die relevant zijn voor de klacht.
 3. De klachtencommissie bevestigt binnen 7 werkdagen de ontvangst van de klacht.
 4. Indien niet is voldaan aan het gestelde in punt 2 wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in punt 2, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. In dat geval wordt dit aan de klager, de aangeklaagde en het bestuur gemeld.
 5. Indien de commissie de klacht ontvankelijk beschouwt, stelt de klachtencommissie binnen 6 weken een onderzoek in met hoor en wederhoor.
 6. Van deze hoorzitting wordt een verslag opgesteld en aan de klager verzonden.
 7. Binnen 4 weken na het horen neemt de commissie een beslissing naar aanleiding van de klacht. Indien nodig kan de commissie in overleg met de klager en aangeklaagde van deze termijn afwijken. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 8. De klachtencommissie verklaart de klacht in haar uitspraak:
  -Ongegrond, dan wel
  -Gegrond
 9. Maatregelen:
  a) Het bestuur kan m.b.t. een student tot één of meerdere van de volgende maatregelen besluiten:
 • waarschuwing
 • berisping
 • ontzegging van de toegang tot met name genoemde onderdelen van het onderwijs
 • intrekking van de inschrijving.b)Het bestuur kan m.b.t. een medewerker tot één of meerdere van de volgende maatregelen besluiten:
 • waarschuwing
 • berisping
 • schorsing
 • opzegging van (delen van) de lesovereenkomst dan wel beëindiging van het contract.Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde en het bestuur mee.
  Alle correspondentie m.b.t. klachten wordt door de klachtencommissie geregistreerd en gearchiveerd, en bewaard voor een periode van 10 jaar.

 

Artikel 4: Ingangsdatum

Deze regeling gaat in op 1 januari 2019