Privacy Verklaring

Privacy verklaring

1) BowNed kent een digitaal (Access) behandelaars- c.q. studentenvolgsysteem waarin de hierna te noemen gegevens van de behandelaar en student worden opgenomen.
- naam, adres, postcode, woonplaats;
- geboortedatum;
- geslacht;
- telefoonnummers (vast en/of mobiel)
- e-mailadres
- datum start opleiding en opleidingslocatie;
- gegevens over studievorderingen;
- gegevens over na- en bijscholingen bij BowNed
- genoten vooropleiding;
- praktijknaam indien bekend;
- contactgegevens praktijk voor behandelaarslijst;
- relevante emailcorrespondentie;
- beroepsvereniging indien bekend;

Dit volgsysteem is alleen toegankelijk voor:
- de directie (administratie);
- de hoofddocent

Gegevens uit het behandelaars- c.q. studentenvolgsysteem worden niet zonder toestemming van de behandelaar/student aan andere personen of instanties doorgegeven.
Alleen op verzoek van en in overleg met de betrokken cursist zal aanmelding bij Bowenregisters in het buitenland (o.a. BowTech) plaatsvinden.
Met als doel samen oefenen en/of samen reizen voor cursisten mogelijk te maken en te stimuleren worden contact-gegevens (NAW, telefoonnummer en e-mailadres) van de betreffende deelnemers alleen voor die lesgroep binnen de lesgroep gedeeld.

2) Van elke cursist/behandelaar/student wordt een papieren dossier bijgehouden met daarin
- inschrijfformulieren voor opleiding en nascholingen;
- uitslagen van toetsen en examens
- scripties
- beoordelingsformulier scripties
- overige na- en bijscholingsgegevens

Dit dossier is alleen toegankelijk voor:
- de directie (administratie);

Gegevens uit het papieren dossier worden niet zonder toestemming van de behandelaar/student aan andere personen of instanties doorgegeven.

3) Daarnaast wordt per 01-01-2018 in de nieuwe opleiding een POP-dossier (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) aangelegd door de student zelf in samenwerking met de hoofddocent en de studiebegeleider.
Hierin komen NAW-gegevens; gegevens over studievorderingen en persoonlijke leerplannen en leerdoelen en persoonlijke ontwikkeling.

Dit POP-dossier is toegankelijk voor:
- de student zelf
- de hoofddocent
- de studiebegeleider

Gegevens uit het POP-dossier worden niet aan derden doorgegeven tenzij er een wettelijke noodzaak is.