Studentenstatuut

Inleiding
Dit studentenstatuut is voor u als student een belangrijk document omdat het de rechten en plichten vastlegt. Lees het goed door, pas dàn bent u zich van uw rechten en plichten verzekerd, omdat u precies weet in welk geval u er zich op kunt beroepen.

Artikel 1: Studentenstatuut
1. Dit studentenstatuut legt de rechten en verplichtingen vast van de studenten die staan ingeschreven bij BowNed en bevat tevens de daaruit voortvloeiende opdrachten aan en de gevolgen daarvan voor de andere geledingen en de directie.
Naast studenten in opleiding geldt dit statuut ook voor afgestudeerde Bowen Behandelaars, Bowen Therapeuten en anders opgeleide behandelaars die na inschrijving deelnemen aan afzonderlijke nascholingen en/of workshops
2. Het statuut is bindend voor alle geledingen.
3. Tussentijdse wijziging van het studentenstatuut is mogelijk. Het actuele studenten- statuut staat op de site.

Artikel 2: Recht op respect
Alle studenten dienen de docenten van BowNed en het personeel van de leslokaties met respect te behandelen.
2 Alle docenten van BowNed dienen de studenten met respect te behandelen.
3. Alle studenten dienen elkaar met respect te behandelen.

Artikel 3: Recht op informatie
1 . De directie draagt er zorg voor dat studenten bij het inschrijven digitaal algemene informatie kunnen vinden over de missie van BowNed de doelstelling, het onderwijs- aanbod en de werkwijze, de toelatingseisen, de cursusduur en de aan de toelating verbonden kosten, en over andere aangelegenheden die van direct belang zijn voor de aspirant-student.
2. De directie draagt er zorg voor dat het lesrooster (voor zover bekend), algemene voorwaarden, het studentenstatuut en andere reglementen die voor studenten van belang zijn, digitaal opvraagbaar zijn voor een ingeschreven student.
3. De studenten van BowNed hebben recht op een gesprek met de directie en/of de vertrouwenspersoon.

Artikel 4: Recht op privacy
1. BowNed kent een studentenvolgsysteem waarin de hierna te noemen gegevens van de student mogen worden opgenomen.
* naam;
* geboortedatum;
* adres;
* telefoonnummer
* e-mailadres
* geslacht;
* datum van inschrijving;
* gegevens over studievorderingen;
* gegevens over gevolgde nascholingen;
* genoten vooropleiding;
* beroep
* gegevens voor behandelaarslijst (indien van toepassing)
* beroepsvereniging waar student/behandelaar is aangesloten;

* gegevens over de lichamelijke gesteldheid en eventuele leerstoringen van de student;
* andere gegevens die voor het functioneren van BowNed of voor het verkrijgen van faciliteiten onmisbaar zijn.

2. Het studentendossier is alleen toegankelijk voor:
* de hoofddocent;
* de directie (administratie);
Gegevens uit het studentendossier kunnen door de student worden opgevraagd bij de directie.
Gegevens uit het studentendossier worden niet zonder toestemming van de student aan andere personen of instanties doorgegeven, tenzij hier een wettelijke noodzaak voor is.
4. De student houdt tijdens de opleiding zelf een POP-dossier bij. De inhoud hiervan is alleen toegankelijk voor en wordt alleen besproken met hoofddocent en cursistenbegeleider.

Artikel 5: Kleding
1. De studenten hebben het recht zich te kleden naar eigen smaak of overtuiging. Van studenten wordt verwacht dat zij hierbij rekening houden met anderen. De directie / de docent / de cursistenbegeleider kan, indien nodig, studenten hierop attent maken.
2. Het is niet toegestaan kleding, tassen e.d. te voorzien van teksten of symbolen die anderen kunnen kwetsen in hun overtuiging of aard.

Artikel 6: Recht op studentenadviesraad
1. Er is een studentenadviesraad bestaande uit 4 behandelaars / studenten, de cursistenbegeleider en directie.

2. De directie bevordert de totstandkoming en het functioneren van een studentenadviesraad.
3. De studentenadviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie / cursistenbegeleider, met name over aangelegenheden die studenten in het bijzonder aangaan.
6. De leden van de studentenadviesraad mogen uit hoofde van hun lidmaatschap van deze raad op geen enkele wijze benadeeld worden in hun positie op opleidingsinstituut.

Artikel 7: Toelating en bevordering
1. BowNed is in principe toegankelijk voor alle studenten vanaf 18 jaar. De student heeft een vooropleiding op HBO-niveau of heeft voldoende verworven competenties in de richting van het beroep waarvoor wordt opgeleid (bijvoorbeeld massagetherapie met HBO-MBK volgens PLATO-eisen)
3. De directie beslist over de toelating.
4. Bij twijfel of onzekerheid over voldoende competenties hoort een toelatingscommissie (hoofddocent en cursistenbegeleider) de student met een adviserende taak richting directie en een uitvoerende taak richting de student.
5. Een besluit tot weigering van toelating wordt door de toelatingscommissie schriftelijk aan de student meegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep wordt vermeld.
6. Binnen 30 dagen kan een herziening van een besluit tot weigering van toelating worden aangevraagd door de student bij de directie Op dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst, beslist na overleg met de toelatingscommissie.
7. In het leerplan wordt informatie gegeven over de normen op grond waarvan toelating tot een leergang plaatsvindt en de toelatingsvoorwaarden.
8. De toelating tot het eerste leerjaar kan niet voorwaardelijk geschieden.
9. De directie stelt in overleg met de toelatingscommissie eisen vast, waaraan een student moet voldoen om een volgende leergang te kunnen volgen.

Artikel 8: Kosten van het onderwijs
1. De student kan slechts dan verplicht worden tot de aanschaf van leer (hulp) middelen als deze middelen noodzakelijk zijn voor het onderwijsprogramma, zoals dat in het leerplan is opgenomen.
2. De directie draagt er zorg voor, dat de kosten van deze middelen zo laag mogelijk gehouden worden.

Artikel 9: Inhoud van het onderwijs
1. De student heeft er recht op dat de docenten zich inspannen goed onderwijs te geven overeenkomstig het vastgestelde leerplan en lesrooster.
2. De student is verplicht zich in te spannen om het onderwijsproces goed te laten verlopen.

Artikel 10: Huiswerk
De student heeft de plicht het aan hem/ haar opgegeven huiswerk te maken.

Artikel 11: Toetsing en beoordeling
1. De volgende toetsen kunnen worden afgenomen en beoordeeld:
a. Een schriftelijke overhoring: een toetsing van theorie en/of vaardigheden: deze worden van tevoren te opgegeven. Een leermoment voor de student waar hij in de lesstof staat.
b. Een mondelinge overhoring: een toetsing van praktische kennis en vaardigheden: deze worden niet van tevoren te opgegeven. Een leermoment voor de student waar hij in de lesstof staat.
c. Een examen: toetsing van theorie en/of vaardigheden
2. Bij het opgeven van bepaalde toetsen wordt aan de student duidelijk gemaakt wat de betekenis daarvan is in het kader van de periodieke toetsing en/ of beoordeling. Bij toetsen wordt een 2 weken tevoren (of langer) aangegeven welk deel van de leerstof de student moet beheersen.
3. De student heeft het recht gecorrigeerd werk in te zien in het bijzijn van de docent. Gecorrigeerd werk blijft eigendom van het BowNed en wordt niet aan studenten verstrekt.
4. Indien de studieresultaten aanleiding geven tot het treffen van onderwijskundige maatregelen, die tot betere resultaten zouden kunnen leiden, worden deze met de student besproken.

Artikel 12: Aanwezigheid in lessen
1. De student is verplicht de lessen volgens het voor hem/ haar geldende lesrooster te volgen.
2. De student dient tijdig voor aanvang van de les in of bij het leslokaal aanwezig te zijn.
3. Indien een student verhinderd is de les te bezoeken, dient de student dit voor aanvang van de les te melden bij de betreffende docent.
4. Vrijstelling van het volgen van lessen kan door BowNed worden gegeven als sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Hiervoor wordt met de student bekeken of er een inhaalmoment nodig is en hoe en waar dit kan worden ingepland.
5. Vrijstelling voor een gehele module kan alleen wanneer een student deze kennis al aantoonbaar aangeleerd heeft in een eerdere opleiding. Zie hiervoor de nota “vrijstellingen”op de website van BowNed.

Artikel 13: Vertrouwenspersoon
Indien een student zich gekwetst voelt door machtsmisbruik, een ongewenste intimiteit/ seksuele intimidatie van de kant van medestudenten of personeel, kan hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van BowNed, Willemijn Hornsveld.

Artikel 14: Lesuitval
1. Lesuitval dienen zoveel mogelijk te worden beperkt.
2. Vindt bij lesuitval als gevolg van de afwezigheid van docenten geen vervanging plaats, dan wordt hiervan zo snel mogelijk aan de studenten bericht gegeven.

Artikel 15: Orde- en gedragsregels

1. De studenten hebben het recht voorstellen te doen aan BowNed over zaken die tot verbetering van de opleiding kunnen leiden.
2. Een student, die naar het oordeel van een docent de voortgang van de les verstoort, kan verplicht worden de les te verlaten.
3. De student is verplicht de door hem gebruikte ruimte opgeruimd achter te laten.
4. Het is voor studenten niet toegestaan om tijdens de lessen of het examen beeld- en geluidsopnames te maken van de training of het lesmateriaal. Onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden kan een student geluidsopnamen maken, dit enkel in overleg met de betreffende docent.

Artikel 16: Schade
1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan studenten toegebrachte schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tegen een student die opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van BowNed of de eigendommen van medestudenten of derden, kunnen door BowNed disciplinaire maatregelen worden getroffen.

Artikel 17: Maatregelen van disciplinaire aard
1. Indien een student door zijn of haar gedrag de goede orde in BowNed of de algemene veiligheid/ gezondheid of het welzijn van één van de geledingen/medestudenten in gevaar brengt, dan wel de geldende regels overtreedt, kan een disciplinaire maatregel worden getroffen door de directie.
2. Er moet een verband bestaan tussen de aard van de opgelegde straf en de overtreding, waarvoor deze straf wordt opgelegd.

Artikel 18: Schorsing
Schorsen kan BowNed toepassen na herhaald waarschuwen of incidenteel zoals hieronder omschreven:
* het niet functioneren van een student in groepsverband;
* een te groot aantal waarschuwingen;
* zich misdragen in of buiten de groep (verbaal of fysiek);
* seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten (verbaal of fysiek)
* zich niet aan de regels van BowNed houden, onwettig verzuim;
* een diepgaand conflict met een personeelslid van BowNed;
De student ontvangt per aangetekend schrijven bericht van verwijdering. Binnen 30 dagen na het besluit tot verwijdering kan de student aan de directie schriftelijk herziening van het besluit vragen. De directie neemt dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het verzoek, hierover een beslissing. In de tussenliggende tijd blijft de student de toegang tot BowNed ontzegd. Tegen een beslissing tot definitieve verwijdering kan men in beroep gaan bij de rechter.

Artikel 19: Klachtrecht
Klachtenprocedure
Als een student ergens ontevreden over is of klachten heeft over de onderwijsorganisatie, het onderwijsprogramma, een docent, over een tentamen of over iets anders, dan dient de student de klacht in eerste instantie te bespreken met degene die het betreft als het om een persoon gaat.
Als het klachten over het onderwijs, BowNed of voorzieningen betreft, kunnen deze worden aangekaart bij de directie. Binnen 14 dagen krijgt de student van de directie schriftelijk bericht over wat er met de klacht gebeurt.

Doelstelling
Het klachtenreglement regelt de wijze waarop BowNed een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

Klachtbehandeling in de praktijk
a. Een klager wendt zich tot de beklaagde op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
b. De beklaagde verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen hem/haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen twee weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.
c. komen klager en de beklaagde er samen niet uit dan heeft de klager het recht om de klacht bij klachtencommissie neer te leggen. Op dat moment gaat het klachtenreglement in werking.

Criteria klachtenbehandeling
BowNed hanteert de volgende ontvankelijkheidcriteria van een klacht bij de klachtencommissie.
a. De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad
b. De klacht moet schriftelijk en aangetekend zijn ingediend bij de klachtencommissie van BowNed
c. Voorval en klacht moeten binnen termijn van redelijkheid en billijkheid worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn worden gesteld.
In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

Beëindiging van de procedure
De klachtprocedure is geëindigd wanneer:
a. BowNed met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld,
b. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
c. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist BowNed ten aanzien van de te nemen voorzieningen.