Visie

 

De Bowen Therapie is een unieke manuele behandelmethode en wordt gerekend tot de complementaire geneeskunde. Uitgangspunt in de visie is een uitermate holistische manier van behandelen met deze hands-on methode.

BowNed is een opleidingsinstituut voor professionele Bowentherapie in Nederland en België en biedt als zodanig:

 • 2-jarig traject op HBO-niveau tot zelfstandig professioneel bowentherapeut met dien verstande dat de afgestudeerde student in bezit is van HBO Medische Basiskennis volgens PLATO-eisen
 • nascholingen voor erkende bowentherapeuten
 • enthousiaste en ervaren docenten en trainers.

De normen en waarden van BowNed zijn sterk gebaseerd op de omschrijving van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (zie het document Ethiek).

Kort samengevat: De professioneel Bowentherapeut is in staat zelfstandig te handelen, handelt met respect en stelt zich integer, professioneel, cliëntgericht en gelijkwaardig op.

De zelfstandigheid van de cliënt heeft te allen tijde prioriteit. Gelijkwaardigheid, inzicht bevorderen  en zelfverantwoordelijkheid van de cliënt met een transparante, open en duidelijke communicatie zijn de pijlers waarop gebouwd wordt in de opleiding.

 De visie van BowNed heeft de volgende uitgangspunten:

Visie op Bowen Therapie:

Bowen Therapie is in essentie een visie op gezondheid en niet-gezondheid, die bepalend is voor het Bowentherapeutisch handelen. Deze visie houdt in dat elk natuurlijk organisme volledig is toegerust om zichzelf in stand te houden en in een gezonde situatie steeds te komen tot herstel wanneer er sprake is van verstoring van de gezonde situatie.

Dat wil zeggen dat ieder (menselijk) lichaam zo is opgebouwd dat het alle ingrediënten bevat om weerstand te bieden aan invloeden van buitenaf; mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn enerzijds dat alle weefsels in het lichaam vrij moeten kunnen bewegen.

Anderzijds moet er een voldoende mate van goede voeding, beweging en rust zijn om het lichaam in goede conditie te houden.

Met weefsels bedoelen wij onder andere spieren, gewrichten, organen, het zenuwstelsel, klieren en aan- en afvoerende bloed-, zenuw- en lymfebanen, maar bovenal het fascieweefsel dat alle structuren in het lichaam omgeeft, verbindt en tegelijkertijd van elkaar scheidt.

Elk van deze structuren heeft zijn eigen functie en staat in een ingenieus samenspel in relatie tot elke andere structuur. De werking van het ene systeem beïnvloedt de werking van het andere, met als uiteindelijk doel het organisme zelf in stand en gezond te houden. Een lichaam dat in goede conditie is, is een dynamisch geheel. De weefsels zijn soepel, mobiel en vrij van onnodige spanning, waardoor beweging van en uitwisseling tussen de verschillende systemen mogelijk is.

Dit gegeven vormt de basis voor onze gezondheid. Iedere belemmering hiervan leidt tot een verstoring van het evenwicht dat wij gezondheid noemen. Deze visie vormt de hoeksteen van het Bowentherapeutisch handelen.

In de Bowen Therapie richten wij ons op het herstellen van de mobiliteit en normalisering van spanning op alle niveaus in het fascieweefsel. Bowen Therapie houdt zich dus bezig met het optimaliseren van de voorwaarden tot gezondheid en met het herstellen van gezondheid. Een tweede aspect van ons Bowentherapeutisch handelen ligt ook besloten in deze visie op het functioneren van het organisme: ‘het lichaam bevat alles wat noodzakelijk is om deze gezondheid in stand te houden’.

Dat wil dus zeggen dat er weinig toevoegingen nodig zijn. In de Bowen Therapie worden geen medicijnen voorgeschreven, maar wordt het lichaam manueel behandeld, om via bewegingsherstel het lichaam zelf de noodzakelijke stoffen te laten transporteren.

 Visie op gezondheid:

Een universeel aanvaard idee over gezondheid is afkomstig van de WHO (1948): Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte. Deze omschrijving wordt inmiddels als enigszins star, verouderd en niet meer adequaat beschouwd.

Huber et al (2011) beschrijft gezondheid als: “the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challanges”. Deze gaat uit van een dynamischer benadering van gezondheid die veerkracht en zelfregie centraal stelt.

Voor de Bowentherapie is een vrij en goed bewegend lichaam een speerpunt in de visie op een gezond mens. Beweging is een essentieel onderdeel van een goed functionerend lichaam. De vloeistoffen in het menselijk lichaam moeten op de juiste ritmiek rondgepompt worden en ververst worden om een goed functioneren te continueren. Het lichaam kan niet zonder. Dit leidt tot een dynamisch equilibrium gedurende het gehele leven van een mens. De nieuwste inzichten in de fascie van het menselijk lichaam zijn hierin richtinggevend.

Visie op functioneren van het lichaam:

* Het lichaam wordt door de bowentherapeut als 1 biologische eenheid beschouwd.

Het menselijk organisme ontwikkelt een voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Deze eenheid bestaat in fysisch en psychisch functioneren, zowel tijdens ziekte als gezondheid. Deze holistische benadering is een kernbegrip in de Bowentherapie.

 • Structuur en functie zijn onderling wederkerig aan elkaar. Verandering van structuur resulteert in verandering van functie: beiden uiten zich in verlies aan beweeglijkheid en/of pijnklachten.
 • Het lichaam neigt tot zelfregulering en zelfgenezing ten aanzien van een ziekteproces. De bowentherapeut stimuleert deze lichaamseigen processen door de beweeglijkheid in de weefselstructuren te herstellen en op deze wijze de homeostase te herstellen. De bowentherapeut creëert als het ware de voorwaarden voor herstel. Het lichaam kiest hierin zijn eigen pad, de therapeut kan hierin niet sturen.
 • Deze specifieke visie op het functioneren van het menselijk lichaam leidt tot een van mens tot mens verschillend voorkomen. Ieder mens beschikt over een uniek lichaam met een unieke historie. Dit leidt tot een grote verscheidenheid aan lichaamspresentaties. Binnen de opleiding Bowen Therapie wordt om die reden juist vermeden volgens protocollen te werken, maar heeft elk lichaam een afgestemde aanpak nodig.

Visie op werkterrein - context gezondheidszorg

Het belang van gezondheid wint voor de moderne mens in toenemende mate terrein. Door de toegenomen mondigheid en toegang tot digitale bronnen zoeken personen meer en meer naar oplossingen voor klachten waarvoor de reguliere gezondheidszorg geen of onvoldoende oplossing kan bieden. Behandeling van deze klachten door een Bowentherapeut kunnen zeer waardevol zijn door de bredere kijk op het functioneren van de mens.

De behandeling door een Bowentherapeut is in dezen altijd complementair en kan nooit ter vervanging worden gezien van beoordeling door een arts. Het gegeven dat Bowentherapie geen enkele contra-indicatie kent betekent dat vrijwel iedereen in aanmerking komt hiervoor, ongeacht de leeftijd of gezondheidsklacht. Diagnosestelling is niet voorbehouden aan de Bowentherapeut.

Bowentherapie kan altijd ter ondersteuning worden aangewend van andere behandelingsvormen, ook uit het reguliere veld. De Bowentherapeut wil in goede verstandhouding samenwerken met deelnemers uit het regulier werkveld, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, osteopaten, specialisten in ziekenhuizen en homeopaten, orthomoleculaire geneeskundigen etc uit het niet-regulaire veld. De Bowentherapeut dient hiervoor een netwerk in zijn eigen omgeving te ontwikkelen.

In die gevallen dat klachten geen baat hebben bij Bowentherapie dient accurate verwijzing plaats te vinden. Ook hiervoor heeft de bowentherapeut een netwerk in zijn omgeving nodig.

Visie op werkwijze:

 Voor de uitwerking van de werkwijze van de bowentherapeut wordt uitgegaan van de 7 CanMeds, zoals die ontwikkeld zijn door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De zeven algemene competenties die hiervan zijn afgeleid voor werkenden in de zorgsector worden nu in vrijwel elke opleiding geïmplementeerd.

Voor de Bowentherapeut zijn deze als volgt ingevuld:

1.A Kerncompetentie: Bowentherapeutische generieke behandelvaardigheden.

 • Deelcompetentie: probleemherkenning. De Bowen Therapeut (BT) is in staat om op basis van zijn kennis van het vakgebied een functionele probleemomschrijving te maken die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. Tevens is hij in staat tot het overwegen van andere behandelingen dan de Bowentherapie.
 • Deelcompetentie: behandeling. Aansluitend op de probleemherkenning is de BT in staat om een passende behandeling aan de cliënt aan te bieden en uit te voeren.
 • Deelcompetentie: advisering. Aansluitend op de probleemherkenning en de behandeling is de BT in staat om de cliënt handelings- en gedragsadviezen (waaronder ook elementaire voedingsadviezen) aan te bieden die tot een algehele verbetering in de gezondheids- en welzijnssituatie van de cliënt leiden.
 • Deelcompetentie: evaluatie. De cyclus van de Bowenbehandelingen wordt afgesloten met de evaluatie van de fases van probleemomschrijving, behandeling en advisering, een en ander volgens de richtlijnen en stappen van het S.O.A.P.-model (Subject/Object/Analyse-Action/Plan).

 1.B Kerncompetentie: Bowentherapeutische specifieke behandelvaardigheden.

 • Deelcompetentie: onderzoeken en observatie
 • Deelcompetentie: gebruik en toepasbaarheid Bowen handelingen en Bowen handgrepen
 • Deelcompetentie: fasciale kennis en vaardigheden
 • Deelcompetentie: gespecialiseerde toegevoegde handelingen 
 1. Kerncompetentie: Communicatie.
  • Deelcompetentie: de BT bouwt een effectieve behandelrelatie met de cliënt op.
  • Deelcompetentie: de BT luistert en verkrijgt doelmatig en doeltreffend cliëntinformatie en respecteert hierbij de privacy.
  • Deelcompetentie: de BT is in staat om een accuraat mondeling of schriftelijk verslag te geven over de problemen en behandelwijze van de cliënt dat goed begrijpelijk / leesbaar is voor medebehandelaars binnen de (para)medische gezondheidszorg.
 1. Kerncompetentie: Samenwerken.
  • Deelcompetentie: de BT werkt samen met de binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners en kent hierbij de grenzen van het eigen vak.
  • Deelcompetentie: de BT verwijst adequaat.
  • Deelcompetentie: de BT werkt samen met maatschappelijke en overheidsinstanties en/of beroepsverenigingen. 
 1. Kerncompetentie: Kennis en wetenschap.
  • Deelcompetentie: de BT ontwikkelt en voert een persoonlijk ontwikkelplan uit met daarin o.a. bij- en nascholingen.
  • Deelcompetentie: de BT levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het voortbestaan van het beroep Bowentherapeut en de wetenschap op dit vlak.
  • Deelcompetentie: de BT is in staat tot het objectief en kritisch beschouwen van wetenschappelijke informatie. 
 1. Kerncompetentie: Maatschappelijk handelen.
  • Deelcompetentie: de BT blijft op de hoogte inzake maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
  • Deelcompetentie: de BT bevordert de gezondheid van cliënten alsmede de volksgezondheid.
  • Deelcompetentie: de BT handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en beroepscode.
  • Deelcompetentie: de BT treedt op bij negatieve effecten van hulpverlening en incidenten in de gezondheidszorg. 
 1. Kerncompetentie: Organiseren.
  • Deelcompetentie: de BT plant en organiseert zijn eigen werkzaamheden en past hierbij organisatie en managementprincipes doelgericht toe.
  • Deelcompetentie: de BT werkt doelmatig en doeltreffend samen in interprofessionele netwerken. 
 1. Kerncompetentie: Professioneel handelen.
  • Deelcompetentie: de BT toont zich in de relatie met de cliënt en binnen interprofessionele relaties een professioneel hulpverlener.
  • Deelcompetentie: de BT toont adequaat passend professioneel gedrag.
  • Deelcompetentie: de BT handelt overeenkomstig de wettelijke, ethische & medische normen en de aan de beroepsgroep gestelde overige eisen

Voor de praktische werkwijze betekent dit dat de Bowentherapeut voor, of bij het eerste consult gedegen doch begrijpelijke wijze informatie geeft over:

 • zijn lidmaatschap van een beroepsvereniging
 • zijn bevoegdheden en wat die inhouden
 • wat de Bowentherapie inhoudt en deze altijd complementair is
 • voor zover mogelijk een inschatting van de te verwachten kosten, duur en verloop van de behandeling
 • behandeling start na toestemming van client of zijn vertegenwoordiger
 • behandeling stopt indien de client aangeeft te willen stoppen.

Behandelingsproces:

De Bowentherapie is een therapeutische interactie tussen therapeut en client. Samen streven zij naar een in overleg opgesteld behandeldoel. Het uitgangspunt hierbij is herstel in het fysieke lichaam van de client. De behandeling kan ook de geestelijke en sociale aspecten van de client in positieve zin beïnvloeden.

Door middel van het toepassen van de Bowentechniek waarbij behandelaars hun handen gebruiken om deze toe te passen wordt het lichaam aangespoord om weer terug te keren in homeostase. Een behandelplan komt tot stand door keuzes die samenhangen met het klachtenpatroon, de verwachtingen van de client en de verwachtingen van de therapeut ten aanzien van het mogelijke resultaat.

Visie op beroepsethiek:

De bowentherapeut behandelt de cliënt op een integere, oprechte en betrokken wijze binnen de grenzen van zijn eigen handelingscompetenties.

De bowentherapeut treedt adequaat op bij incidenten die hij waarneemt of meent waar te nemen.

De Bowentherapeut is op de hoogte van de wet en regelgeving die van toepassing is op de praktijk in de complementaire gezondheidszorg.