Examenreglement

Artikel 1: toepasselijkheid
Het examenreglement is van toepassing op alle toetsen, examens en herexamens binnen de opleiding van BowNed, Centrum voor Bowen Nederland en België (hierna te noemen BowNed.

Artikel 2: toetsing en examinering
Gedurende de studie zijn er meerdere toetsmomenten.
Eerste jaar:
Theorie in het eerste jaar wordt getoetst in module 2, 4 en 5. Praktijkvaardigheid wordt permanent gemonitord en bijgestuurd. Toetsing van de praktijk basisbehandeling LTC vindt plaats in module 4; toetsing van alle praktijk in module 5.
Aan het einde van het eerste jaar (module 5) wordt het eerste examen afgenomen. Dit bestaat uit drie gedeelten: een huiswerkopdracht (casussen), een schriftelijke theorietoets en een praktijk-vaardigheidsexamen.

Tweede jaar:
Theorie in het tweede jaar wordt getoetst tijdens een afzonderlijke toetsdag; hierin wordt de theorie van de volgende modules getoetst:
Inleiding in de fascie; Inleiding in Advanced Bowen; Balans en Stabiliteit; Triggerpoints en Verklevingen; Whiplash en Fibromyalgie.
Het tweede jaar wordt afgesloten met een geschreven eindwerkstuk (scriptie).

Artikel 3a: Afname van de tussentijdse toetsen
De toetsen worden afgenomen aan het eind van de betreffende modules; de resultaten wordenbinnen twee weken bekend gemaakt.
Met de kandidaat kunnen persoonlijke afspraken gemaakt worden die worden vastgelegd en voor beide partijen bindend zijn (bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot dyslexie bij schriftelijke toetsen).
Een kandidaat heeft per toets recht op één herkansing zonder extra kosten, als het toets niet voldoende gemaakt is. Voor het tijdstip en de locatie worden dan met de kandidaat individueel afspraken gemaakt

Artikel 3b: Afname van het examen
Het examen wordt afgenomen gedurende geheel module 5.
De examenprocedure en de examinator worden voorafgaand aan het examen aan de kandidaten bekendgemaakt in module 4. Verder kunnen met de kandidaat persoonlijke afspraken gemaakt worden die worden vastgelegd en voor beide partijen bindend zijn (bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot dyslexie bij het schriftelijk examen).

Artikel 3c: Bespreking Eindwerkstuk
De scriptie wordt ingeleverd in overleg met de scriptiebegeleider; na inleveren volgt binnen 8 weken een afspraak voor het eindgesprek.
Naast de scriptiebegeleider is een docent bij de beoordeling betrokken. Er vindt een eindgesprek plaats tussen student, begeleider en docent. Na afloop van dit gesprek wordt het resultaat door de begeleider en de docent definitief vastgesteld en bekend gemaakt aan de student.

Artikel 4: Beslissing examenuitslag
Per (deel)examen in het eerste jaar wordt vastgesteld of de kandidaat geslaagd of afgewezen is. De betrokken examenkandidaten ontvangen binnen 2 weken na het examen de uitslag van het examen. Het diploma Bowen Behandelaar wordt uitgereikt aan de kandidaat die voldoet aan de exameneisen.
Een kandidaat heeft per onderdeel recht op één herkansing zonder extra kosten, als het examen niet behaald is. Voor het tijdstip en de locatie worden dan met de kandidaat individueel afspraken gemaakt.

Moeten meerdere onderdelen herkanst worden dan volgt overleg met de kandidaat of er eventueel extra lessen nodig zijn. Deze kunnen dan tegen het tarief van een herhalingsles gevolgd worden.
Zakt men voor het herexamen dan bestaat de mogelijkheid extra lessen te volgen tegen het tarief van een herhalingsles.

De beoordeling van het eindwerkstuk aan het eind van het tweede jaar wordt gedaan door de hoofddocent en de scriptiebegeleider samen. De criteria voor het eindwerkstuk worden tijdens de opleiding aan de studenten uitgereikt.

Alle criteria voor de verschillende onderdelen van de examens en het eindwerkstuk staan tevens in de studiegids.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
BowNed is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het examen, zoals ondermeer vervolgschade.

Artikel 6: Fraude
Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent zijn competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.

Artikel 6.1: Voorbeelden
In ieder geval worden de volgende gedragingen als fraude aangemerkt:
Het geheel of gedeeltelijk overschrijven van andermans uitwerkingen van opdrachten, het inleveren van niet oorspronkelijk werk, het niet opvolgen van instructies van de examinator en het gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.

Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed deelt de examinator dit mee aan de kandidaat en maakt hiervan een aantekening. Bewijsstukken worden in beslag genomen.

Artikel 6.2: Maatregelen fraude
Wanneer het oordeel fraude is gemaakt kan BowNed de volgende maatregelen opleggen: ongeldig verklaren van de uitslag van het betreffende examen en
uitsluiting van verdere deelname aan de opleiding en of nascholingen.
BowNed stelt de fraudeur hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 7: Examengeld
Het cursusgeld voor de opleiding is inclusief het eerste examen en een eventuele eerste herkansing op een van de niet gehaalde onderdelen. Moeten meerdere onderdelen herkanst worden dan volgt overleg met de kandidaat of er eventueel extra lessen nodig zijn alvorens de herkansing te laten plaatsvinden. Deze lessen kunnen dan tegen het tarief van een herhalingsles gevolgd worden.
Zakt men voor het herexamen dan bestaat de mogelijkheid extra lessen te volgen tegen het tarief van een herhalingsles.

Artikel 8: Examens
De examens van BowNed zijn niet openbaar.

Artikel 9: Inzagerecht
Op verzoek van de kandidaat is het mogelijk om het schriftelijk examen in te zien indien deze hiervoor niet is geslaagd.
Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij BowNed binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Artikel 10: Uitsluiting van deelname
BowNed behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het examen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten

Artikel 11: De organisatie van de examens
De directie is verantwoordelijk voor de examinering en de borging van de kwaliteit van de examinering en de diplomering.

Artikel 12: Examinator
De examinator beoordeelt de prestaties van examenkandidaten op basis van de bij het examen behorende criteria.
Deze criteria worden gedurende de opleiding aan de kandidaten uitgereikt.

Artikel 13: Bewaring
Het schriftelijk examen wordt bewaard in de cursistenadministratie. De huiswerkopdracht wordt na beoordeling en bespreking met de kandidaat aan de kandidaat retour gegeven.

Artikel 14: Geheimhouding
Ieder die betrokken is bij de examinering en in die hoedanigheid de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Een wettelijk voorschrift kan echter bepalen dat de gegevens ondanks de geheimhoudingsplicht toch openbaar moeten worden gemaakt.

Artikel 15: Beeld- en geluidsopname
Het voor kandidaten niet toegestaan om tijdens de lessen of het examen beeld- en geluidsopnames te maken van de training of het lesmateriaal. Onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden kan een kandidaat geluidsopnamen maken, dit enkel in overleg met de betreffende examinator.

Artikel 16: Beroep,
Een examenkandidaat kan tegen een beslissing van een examinator/beoordelaar schriftelijk bezwaar maken bij de directie. Het beroep wordt door de examenkandidaat schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed ingesteld.
Het beroep dient te worden ingesteld binnen 14 dagen na dat de beslissing aan de kandidaat bekend is gemaakt. De examenkandidaat en de directie/examinator proberen in gezamenlijk overleg, al dan niet onder begeleiding van een bemiddelende partij, tot een schikking te komen.

Als dat niet leidt tot een aanvaardbare oplossing kan de kandidaat in beroep gaan bij de klachtencommissie van BowNed.
Daaropvolgend wordt het klachtenreglement van BowNed gevolgd. Deze is terug te vinden op de website van BowNed www.bowned.nl

Artikel 17: Toepasselijk Recht
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
BowNed houdt zicht het recht voor dit regelement op ieder moment te wijzigen.

Versie januari 2019